Huisregelement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie en de bezoekers van haar evenement

Legitimatie

 • Legitimatie verplicht

Toegangscontrole/beleid

 • Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden.
 • Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement:
  (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 • Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden
 • Het op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren of het verspreiden van enigerlei promotiemateriaal, is slechts toegestaan voorzover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van organisatie.
 • Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creĆ«ren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

Beeld en/of geluidsopname

 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden.
 • Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

Aanwijzingen

 • Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Verwijdering

 • Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit(enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie.

Vluchtwegen

 • Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.

Aansprakelijkheid

 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Het ophangen van jassen en / of kleding is voor eigen risico van de bezoeker.